Õppenõukogud

Õppenõukogu koosolekud 2018/2019. õppeaastal

30. september 2018
Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Täiendava õppetöö tulemused
3. Kokkuvõte 2017/2018. õppeaastast. Hinnangu andmine tööle
4. Uuest õppeaastast
5. Üldtööplaani kinnitamine

29. oktoober 2018
Päevakord:
1. Arvamuse avaldamine põhimääruse muudatuste kohta
22. november 2018
Päevakord:
1. I trimestri õppe- kasvatustöö tulemuste analüüs
2. Tugiteenused koolis (sh andekate märkamine)
3. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

7. märts 2019
Päevakord:
1. II trimestri õppekasvatustöö tulemused
2. Digiajastu võimalustest tulenevaid uudseid õppevahendeid ja õpetamismeetodeid
3. VIII klassi loovtöö kulg

4. juuni 2019
Päevakord:
1. I – VIII klassi õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine ning järgmisse klassi üleviimine
2. Kokkuvõte kooli esindamistest
3. Õpilaste ja nende juhendajate tunnustamine

14. juuni 2019
Päevakord:
1. IX klassi lõpetamine ja õpilaste tunnustamine
2. Kokkuvõtted loovtöödest, tasemetöödest, lõpueksamitest